Kontakt Doprava Blog

Obchodné podmienky

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

Orgán dozoru:                                Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5

82007 Bratislava 27

Tel: 02/58272172

e-mail: ba@soi.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.barefootovo.sk, uskutočňované: Barefootovo s.r.o., so sídlom Rumančeková 18,82101,Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50144782, DIČ: 2120189313, IČ DPH: SK2120189313 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: sro, vložka č. 108626/B

(ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

ČASŤ I.
Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
Predávajúcim sa rozumie obchod Barefootovo, spoločnosť Barefootovo s.r.o., so sídlom Pračanská 52  , 83107 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50144782, IČ DPH: SK2120189313,/ďalej len ,,predávajúci“/
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barefootovo.sk, elektronickej pošty, telefonicky.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.barefootovo.sk.

Článok II.
Objednávanie tovaru

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barefootovo.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky.
Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.barefootovo.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
DPD kuriérskou službou - na dobierku alebo vopred na účet; orientačná doba dodania 2-14 dní ( podľa stavu na sklade/ po obdržaní platby na účet) .
3. Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné/dopravné a balné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú :

-pri doručení DPD kuriérom pri platbe na účet predávajúceho 3,90,- Eur, pri platbe formou dobierky +0,70€y

-pri zaslaní prostredníctvom výdajných miest Zásielkovne - 2,40€ pri platbe vopred na účet,

- 1,35€ pri doručení Slovenskou poštou ako list 2.triedy obyčajne(bez podacieho lístka,list II. triedy bez podacieho lístka,bez možnosti sledovania balíka-1,35€ (e-shop-predajca nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie či stratu zásielky slov. poštou)

-pri platbe vopred na účet ČR-

-Výdajné miesta Zasilkovna.cz,pri platbe vopred na účet-90,79CZK, výdajné miesta Zasilkovna.cz- pri platbe na dobierku-109,71CZK.
5. (Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.babybareshoes.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti či platobnou kartou na mieste odberu objednávky. Dobierka sa vzťahuje len na územie SR,ČR a Rakúska. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade zasielania tovaru do iných zahraničných krajín ,mimo ČR, Rakúsko kupujúci uhradí cenu tovaru vopred prevodom na účet.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Článok V.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem svojich zamestnancov, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa., ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Ochrana osobných údajov: 

ČASŤ II.
Reklamačný poriadok

Článok VI.
Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie môže byť:
tovar zakúpený u predávajúceho
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Článok VII.
Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak
Pri reklamácii je nutné predložiť pokladničný blok alebo faktúru (k tovaru ku ktorému bol vystavený).
Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@barefootovo.sk . Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru a číslo účtu na ktorý budú vrátené peniaze. Zároveň je možné vyplniť a zaslať  formulár na odstúpenie od zmluvy ( emailom alebo spolu s faktúrou, Barefootovo-formular-na-odstupenie-od-zmluvy ). Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho,( doporučene, NIE na dobierku, tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nemusí prevziať)kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a doručenie od predávajúceho kupujúcemu (len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka a len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nie len niektorá položka) zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).
Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

ČASŤ III.
Záverečné ustanovenia

Článok IX.
Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Článok X.

Pri neprevzatí tovaru objednaného prostredníctvom www.barefootovo.sk, máme právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15,- Eur. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a odoslaná na jeho adresu. Táto musí byť uhradená do 14 dní od prevzatia.

Ak si z nejakého dôvodu kupujúci nemôže zásielku prevziať, je povinný nás telefonicky kontaktovať.